?ﻫﻔﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ

✍️? در این مطلب راه های افزایش اعتماد به نفس و اراده و باور و هدف گذاری برای رسیدن به موفقیت آموزش خواهیم داد

1 ـ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎﻱ ﺟﻠﻮ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ .
2 ـ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ .

ﻋﺪﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ 2ﻣﻌﻨﺎ ﺩﺍﺭﺩ :

ﺍﻟﻒ : ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﻨﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻭ
ﺏ: ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺿﻌﻒ ﻭﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻭ

3 ـ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻨﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻛﻨﻴﺪ .
ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺑﺪﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺫﻫﻦ ﺍﺳﺖ . ﺁﺩﻣﻬﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻨﺸﺎﻥ ﻛﻤﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻳﺪﻥ ﺍﺳﺖ , ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻣﻬﻤﻲ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﺍﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺭﺍ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﺒﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻛﻨﺪ .

4 ـ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺟﺪﻱ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻴﺪ .
5 ـ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺟﺪﻱ ﺑﺎﺷﻴﺪ .
6 ـ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻴﺪ .
7 ـ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ . ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﺳﺖ.

عکس های جذاب ، باور ها ، هدف گذاری ، افزایش اعتماد به نفس ، موفقیت با اراده قوی

عکس های جذاب ، باور ها ، هدف گذاری ، افزایش اعتماد به نفس ، موفقیت با اراده قوی

✨ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ:

1 ـ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﭙﻮﺷﻴﺪ .
2 ـ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻴﺪ .
3 ـ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻟﻔﻆ ﻣﺘﺸﻜﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﺒﺮﻳﺪ .
4 ـ ﻣﻘﺘﺪﺭﺍﻧﻪ , ﺍﻓﺮﺍشته ﻭ ﺑﺎ ﮔﺎﻣﻬﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺗﻨﺪ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭﻳﺪ .
5 ـ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ .
6 ـ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮﻳﺪ …
??????

ما با پولی که به سختی به دست میاد ، چیز هایی رو میخریم که بهشون نیاز نداریم تا آدم هایی رو تحت تاثیر قرار بدیم که از اون ها خوشمون نمیاد !

? باشگاه مشت زنی

دوست داشتن را باید دید از چه نوع دوست داشتنی است!
آیا مانند شیر است که آهو دوست دارد وگربه که موش دوست دارد!

باید دید وقتی کسی میگوید دوستت دارم آیا معنی اش اینست که میخواهد ما را خرج خودش کند و ما را بخورد و ما را به مصرف خودش برساند

یا دوستت دارم به این معنی است که تو دوست من هستی و خاطرت پیش من عزیز است و اگر کاری داشتی برایت انجام میدهم اگر بیمارشدی تا صبح برای تو بیدار میمانم.

? استاد الهی قمشه ای

?تقویت اعتماد به نفس با موفقیت‌های هرچند کوچک

آیا می خواهید بدانید چگونه باید اعتماد به نفستان را بالا ببرید؟

همه ما انسان ها کارها و وظایف کوچکی در زندگی روزمره‌مان داریم که همیشه از آن ها سرباز می‌زنیم.

ابتدا باید با چنین کارهایی ساختن اعتماد به نفس را آغاز کرد.

همه کارهای روزانه خود را که از این قاعده پیروی می کنند، لیست کرده و اقدام به سرانجام رساندن آنها کنید.
با موفقیت در انجام چنین وظایفی که شاید برایتان پیش پا افتاده به نظر برسند، اعتماد به نفس شما آرام آرام شکل خواهد گرفت.

این موفقیت ها برای شما تلنگری خواهند بود تا به خودتان بیایید و به فکر اهداف بزرگتر باشید.

پیشنهاد ما این است که ابتدا به موفقیت در انجام امور عادی روزانه‌تان فکر کنید و سپس به فکر اهداف بزرگ‌تر باشید.

?

عکس های جذاب ، باور ها ، هدف گذاری ، افزایش اعتماد به نفس ، موفقیت با اراده قوی

عکس های جذاب ، باور ها ، هدف گذاری ، افزایش اعتماد به نفس ، موفقیت با اراده قوی

اهداف هوشمندانه تعریف کنید

اهدافتان را همیشه بنویسید. فکر کردن و نوشتن درباره چیزهایی که می‌خواهید به‌دست بیاورید برایتان جذاب خواهدبود.

وقتی شما هدفتان را روی کاغذ می‌آورید، رسیدن به آن را برای خودتان واقعی‌تر می‌کنید.

نوشتن اهدافتان اعتماد به نفس شما را افزایش می‌دهد و در نتیجه موفقیت های بیشتری برایتان رقم خواهدزد.
وقتی می خواهید هدفی برای خود تعریف کنید، به موضوعاتی فکر کنید که می خواهید آنها را در زندگی تغییر بدهید.

چه مسئله ای در زندگی، شما را آزار می‌دهد؟ آیا مشکلی در زندگی کنونی شما وجود دارد؟ چه چیزهایی در زندگی شما باید تغییر کند؟

فکر می‌کنید چه اتفاقات مهمی باید در زندگی شما بیفتد؟
اهدافی هوشمندانه برای خود در نظر بگیرید چرا که هدف هوشمندانه است که اعتماد به نفس شمارا بالا می‌برد.

?تقویت اعتماد به نفس با موفقیت‌های هرچند کوچک

آیا می خواهید بدانید چگونه باید اعتماد به نفستان را بالا ببرید؟

همه ما انسان ها کارها و وظایف کوچکی در زندگی روزمره‌مان داریم که همیشه از آن ها سرباز می‌زنیم.

ابتدا باید با چنین کارهایی ساختن اعتماد به نفس را آغاز کرد.

همه کارهای روزانه خود را که از این قاعده پیروی می کنند، لیست کرده و اقدام به سرانجام رساندن آنها کنید.
با موفقیت در انجام چنین وظایفی که شاید برایتان پیش پا افتاده به نظر برسند، اعتماد به نفس شما آرام آرام شکل خواهد گرفت.

این موفقیت ها برای شما تلنگری خواهند بود تا به خودتان بیایید و به فکر اهداف بزرگتر باشید.

پیشنهاد ما این است که ابتدا به موفقیت در انجام امور عادی روزانه‌تان فکر کنید و سپس به فکر اهداف بزرگ‌تر باشید.

?

عکس های جذاب ، باور ها ، هدف گذاری ، افزایش اعتماد به نفس ، موفقیت با اراده قوی

عکس های جذاب ، باور ها ، هدف گذاری ، افزایش اعتماد به نفس ، موفقیت با اراده قوی

جادوی اعتماد به نفس

اعتماد به نفس و هدف گذاری، دو مفهوم کاملا وابسته به شمار می‌آیند.

بدین معنا که هرچه هدف‌گذاری دقیق تر و کامل تر باشد، میزان اعتماد به نفس افراد نیز به همان نسبت بیشتر خواهد شد.
تقویت اراده و اعتماد به نفس چیزی نیست که یک شبه اتفاق بیفتد.

اعتماد به‌ نفس ترکیبی از توانایی شما در انجام کارها و عزت نفس شماست. اغلب این دو عامل با هم اعتماد به نفس شما را می‌سازند.

اگر شما نیز علائم کمبود اعتماد به نفس را در خود می‌بینید، باید بدانید یکی از بهترین راهها برای تقویت اعتماد به نفس، هدف‌گذاری در زندگی و دستیابی به آن هدف هاست.

? به این جمله فکر کنید:

اعتماد به نفس از موفقیت شما در به سرانجام رساندن کاری در کمال آرامش و سادگی نشأت می‌گیرد.

حالا این موفقیت می‌تواند سخنرانی در یک جمع بزرگ، دوستیابی موفق، پیدا‌کردن شغلی جدید و یا هر چیز دیگری باشد.

تنها راه افزایش اعتماد به نفس در کار عملکرد مطلوب شما در آن کار است.
بنابراین، اگر در کاری اعتماد به نفس لازم را ندارید، هدفی برای آن تعریف کنید چرا که هدف‌گذاری یکی از بهترین راه های افزایش اعتماد به نفس است.

?

?موفقیت یعنی آنطور که خودتان دلتان می خواهد زندگی کنید؛

کاری که خودتان دوستش دارید را انجام دهید؛
آدمی که خودتان دوستش دارید را دوست بدارید؛
لباسی که خودتان می پسندید را به تن کنید؛
در راهی که خودتان انتخاب کردید قدم بردارید…
به تعبیری با تمام تاسف “ما بیشتر می پسندیم که خوشبخت نباشیم اما دیگران ما را خوشبخت بدانند تا اینکه خوشبخت باشیم اما دیگران ما را بدبخت بدانند…”

عکس های جذاب ، باور ها ، هدف گذاری ، افزایش اعتماد به نفس ، موفقیت با اراده قوی

عکس های جذاب ، باور ها ، هدف گذاری ، افزایش اعتماد به نفس ، موفقیت با اراده قوی

?تغییر باورها:

اكثر انسانها حتي جسارت دور ريختن
لباسهايي كه مدتهاست بدون استفاده
در كمدهايشان آويخته شده را ندارند، بعد از آنها توقع داريم كه باورهاي غلطي را كه قرن هاست در ذهنشان زنجير شده است به راحتي كنار بگذارند و دور بريزند.

جهل نرمترين بالشي ست كه بشر مي تواند سر خود را بگذارد و
آرام بخوابد.

?

?مانع یا فرصت

دو فروشنده کفش برای فروش کفش‌های فروشگاهشان به جزیره‌ای اعزام شدند.

فروشنده اول پس از ورود به جزیره با حیرت فهمید که هیچ‌کس کفش نمی‌پوشد.

فورا تلگرافی به دفتر فروشگاه در شیکاگو فرستاد و گفت: فردا برمی‌گردم. اینجا هیچ‌کس کفش نمی‌پوشد.
فروشنده دوم هم از دیدن همان واقعیت حیرت کرد.

فورا این تلگراف را به دفتر فروشگاه خود فرستاد: لطفا 1000 جفت کفش بفرستید. اینجا همه کفش لازم دارند.
فرق بین مانع و فرصت چیست؟ نگرش ما نسبت به آن.

?

عکس های جذاب ، باور ها ، هدف گذاری ، افزایش اعتماد به نفس ، موفقیت با اراده قوی

عکس های جذاب ، باور ها ، هدف گذاری ، افزایش اعتماد به نفس ، موفقیت با اراده قوی

??١٠ نكته كليدی برای هدفگذاری اهدافتان

١- فكر كردن بدون اراده كافی نيست،بنويس((ضعيف ترين جوهر هم از ورزيده ترين ذهن دنيا قوی تر است))
٢- واقعيت را بگذار كنار:تظاهر كنيد اين فقط يك بازی ست؛در دنيايی خيالی برای لحظاتی بازی كنيد
٣- قدم بزرگ بردار:به خودتان اجازه دهيد آرزوهای بزرگی داشته باشيد و انسانی ريسك پذير باشد.
٤- مثبت فكر كنيد
٥- من میتوانم؛هميشه بگوييد((من فلان چيز هستم))نه اينكه ((ميخواهم فلان چيز بشوم))
٦- اين ها اهداف تو هستند،فقط تو؛نگذاريد خانواده،همكاران،ايده آل های جامعه يا انتظارات به شما ديكته كنند كه چه چیزی را بايد انتخاب كنيد.
٧- از هم تراز بودن اهداف و ارزش های خود مطمئن شو.
٨- از مبارزه كردن نترس!
٩- باورهای محدودكننده را رها كن!
١٠- واهمه نداشته باش.??

? وقتى روياهاى شما بخشى از زندگى شما باشند، تبديل به #هدف ميشوند.

? بايد #آرزوها و #روياهات اونقدر بزرگ باشن كه وقتى از خواب بيدار شدى با اراده به خودت بگى:

? من امروز چه كارى انجام بدم كه به آرزوم نزديكتر بشم؟

? #تكرار كردن اين #قانون باعث ميشه كه روياهاى تو به #هدف تبديل شوند.

? و هر انسانى وقتى هدفى داشته باشه ناخودآگاه برای رسیدن به اون تلاش ميكنه.

هدف گذاریم :——???

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.